kallelse årsmöte 2022

Välkommen till Livräddarna Tylösands årsmöte.
 
TID: onsdagen den 16 februari 2022, klockan 17:30.
PLATS: Livräddarskolans lektionssal, restaurang ” SALT”.
OBSERVERA! Detta möte kan komma att bli digitalt beroende på rådande restriktioner.
 

Baguette serveras i pausen mellan de två årsmötena, SLS-Halland genomför sitt möte i samma lokal klockan 18:30. Så skicka ett mail till louise@tylosand.net om du kommer så vet vi hur mycket baguetter som skall beställas. Skriv även med om du har eventuella matallergier som vi bör veta om inför beställningen.
                     
Dagordning
1.     Öppnade av årsmötet.
2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.     Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.
4.     Frågan om mötets behöriga utlysande.
5.     Styrelsens berättelse.
6.     Balansräkningen.
7.     Revisorernas berättelse.
8.     Frågan om ansvarsfrihet för styrelse.
9.     Val av styrelseledamöter och revisorer för 2022
Val av ordförande i föreningen och styrelsen på ett år. avgående Peter Karlborg.
Val av styrelseledamöter på 2 år avgående: Håkan Vaide, Karin de Michiel och Ingmar Engström.
Mandattiden går ut 2023 för Patrik Svensson, Henrik Kjaergaard och Tilda Funck Lerner.
Val av revisorer på ett år: avgående Maria Jeansson Kinnunen och Stefan Gottfridsson.
Val av revisorssuppleant på ett år: avgående Göran Gustavsson.
Val av valberedning för föreningen avgående Camilla Ekmark och Hampus Rasmussen.
10.  Behandling av fråga som styrelsen, revisorerna eller medlem hänskjutet till årsmötet.
11.  2022 års verksamhetsplan.
12.  Mötet avslutat.
 
Motion till årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska senast 14 dagar före mötet överlämnas till föreningen. Årsmötet har sedan att besluta om motionens fortsatta hantering.
 
Välkomna
Styrelsen Livräddarna Tylösand
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter