Årsmöte 16 februari

Välkommen till Livräddarna Tylösands årsmöte.
Tid: Torsdagen 2023-02-16 kl. 17,30.
Plats: Räddningstjänsten Halmstad BAS Kristinehedsvägen 2, Halmstad

 
Vill du delta i mötet skicka ett till mejl till peter.karlborg@telia.com så skickas verksamhetsberättelse.
Efter mötet bjuds det på en baguette och dryck. Därefter genomför SLS-Halland årsmöte 18,30 i samma lokal
      
Dagordning  för Livräddarna Tylösands möte: 
1.       Öppnade av årsmötet. Samt en tyst minut för revisor Mia Jeansson Kinnunen.
2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.       Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.
4.       Frågan om mötets behöriga utlysande.
5.       Styrelsens berättelse.
6.       Balansräkningen.
7.       Revisorernas berättelse.
8.       Frågan om ansvarsfrihet för styrelse.
9.       Val av styrelseledamöter och revisorer för 2023
Val av ordförande i föreningen och styrelsen på ett år. avgående Peter Karlborg
Val av styrelseledamöter på 2 år avgående: Patrik Svensson, Tilda Funck Lerner och Henrik Kjaergaard
Fyllnadsval på 1 år då Ingmar Engström som har valt att lämna styrelsen
 
Mandattiden går ut 2024 Håkan Vaide, Karin de Michiel,
 
Val av revisorer på ett år: Nuvarande: Stefan Gottfridsson.
Mia Jeansson Kinnunen som tyvärr avlidit under året
 
Val av revisorssuppleant på ett år: Nuvarande Göran Gustavsson.
Val av valberedning för föreningen avgående Martin Adner och Hampus Pontus Huber
10.    Behandling av fråga som styrelsen, revisorerna eller medlem hänskjutet till årsmötet.
11.    2023 års verksamhetsplan
12.    Mötet avslutat
Motion till årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska senast 14 dagar före mötet överlämnas till föreningen. Årsmötet har sedan att besluta om motionens fortsatta hantering.
 
Välkomna
Styrelsen Livräddarna Tylösand
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter